Carpe Vinum 121

  • Restaurant
121 South Main St.
Salisbury, NC 28144-4941
(704) 565-2572